شنبه, 31 فروردين 1398
بهداشت محیط :alt

 

· مسئول واحد:محمد رضا عیاری
· تلفن تماس:داخلی   165

 

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
1. جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان .
2. شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .
3. مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان .
4. انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .
5. اجرا و پيگيري و نظارت براعمال مفاد آئين نامه ها، ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده درحيطه وظايف .
6. تشكيل وشركت در جلسات وكميته هاي علمي ، تخصصي،‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف .
7. انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از کلیه قسمتهای بیمارستان.
8. نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد .
9. برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .
10.نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي.
11.كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل آب و فاضلاب.
12.پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.
13.نظارت برشرايط بهداشت‌، حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان .
14.برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .
15.برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .
16.برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمستهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي.
17.نظارت برامر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشويخانه .
18.پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي .
19.تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.
20.مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان .
21.نظارت و كنترل وييگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه .
22.ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي .
23.انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط

حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم