یکشنبه, 26 خرداد 1398

فعالیتها:

در حال حاضر با توجه به استقرار مركز EDC در محل دانشكده پزشكي، امور مربوط به دفتر توسعه دانشكده پزشكي راسا در مركز EDC اجرا و پيگيري مي شود. مدير دفتر توسعه مراكز آموزشي درماني، معاون آموزشي آن مركز است. چهار كميته اصلي برنامه ريزي آموزشي، ارزشيابي، پژوهش در آموزش و توانمند سازي اساتيد در دفاتر EDO دانشگاه آزاد اسلامي مشهد فعال مي باشد كه مسئول و اعضاي كميته ها توسط مدير EDO تعيين و به مركز EDC معرفي شوند.

اهداف تشكيل( EDO ):

هدف كلي:ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزشكي در دانشكده و تقويت و تسريع فرايندهاي آموزشي

اهداف اختصاصي:

تعيين نيازهاي اعضاي هيئت علمي

بهينه سازي برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف

بهبود وضعيت ارزشيابي برنامه هاي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان

هدايت اعضاي هيئت علمي به سوي انجام پژوهش در زمينه هاي آموزشي

حاضرين در سايت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم