یکشنبه, 26 خرداد 1398

اطلاعات واحد IPD

1- برگزاری جلسه با هیئت مدیره و کمیته اجرایی بیمارستان در خصوص تشکیل دپارتمان گردشگری سلامت

2-این واحد مهر ماه 1394 فعالسازی شد ومحل آن در کلینیک جنب واحد ترخیص- پذیرش می باشد.

3- کارشناس دپارتمان خانم محمدنژاد(عرب زبان) و پزشک دپارتمان دکتر رحیقی

4- تعیین شرح وظایف کارشناس و پزشک دپارتمان گردشگری سلامت و پزشک معالج

5- اخذ و بررسی تعرفه های گردشگری سلامت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- شناسایی leaders فعال در امر گردشگری سلامت

7- شناسایی پزشکان فعال در امر گردشگری سلامت

8- شناسایی هتل های فعال در امر گردشگری سلامت

9- شناسایی شرکتهای تسهیلگر فعال در امر گردشگری سلامت

10- تهیه پمفلت معرفی و خدمات قابل ارائه بیمارستان به دو زبان عربی و انگلیسی

11-تهیه و تدوین پرسشنامه نظرسنجی به زبان عربی از گردشگران سلامت

12-تهیه کارت ویزیت بیمارستان به زبانهای فاارسی، عربی و انگلیسی

13-تهیه فرایندهای ترخیص و پذیرش و فرم رضایت اگاهانه به زبان عربی

حاضرين در سايت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم